Crowdblog: ICASA 2013 Opening Plenary

http://storify.com/FHI360/icasa-2013-opening-plenary